Istotne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechnia, ogłoszenia, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż do 5.201.596 akcji zwykłych spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,02 zł każda („Oferta”), w tym: (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.701.596 istniejących akcji zwykłych serii B („Akcje Sprzedawane”) z czego nie więcej niż 789.218 akcji zbywanych jest przez Jacka Ducha, nie więcej niż 473.322 akcji zbywanych jest przez Jakuba Dwernickiego, nie więcej niż 352.170 akcji zbywanych jest przez Roberta Dwernickiego, nie więcej niż 32.729 akcji zbywanych jest przez Sebastiana Góreckiego, nie więcej 29.708 akcji zbywanych jest przez Andrzeja Dwernickiego, nie więcej niż 12.128 akcji zbywanych jest przez Agnieszkę Dwernicką - Piasecką, nie więcej niż 12.321 akcji zbywanych jest przez Roberta Stasika („Akcjonariusze Sprzedający”) oraz (b) publiczną subskrypcją do 3.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D („Akcje Nowej Emisji”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 10.680.000 istniejących akcji Spółki, w tym w tym nie więcej niż 1.701.596 Akcji Sprzedawanych oraz nie mnie niż 8.978.404 pozostałych akcji Spółki, jak również nie więcej niż 3.500.00 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 3.500.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 30 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku aneksów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów i informacji), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.r22.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl/).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariuszy Sprzedających i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechnia, ogłoszenia, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż do 5.201.596 akcji zwykłych spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,02 zł każda („Oferta”), w tym: (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.701.596 istniejących akcji zwykłych serii B („Akcje Sprzedawane”) z czego nie więcej niż 789.218 akcji zbywanych jest przez Jacka Ducha, nie więcej niż 473.322 akcji zbywanych jest przez Jakuba Dwernickiego, nie więcej niż 352.170 akcji zbywanych jest przez Roberta Dwernickiego, nie więcej niż 32.729 akcji zbywanych jest przez Sebastiana Góreckiego, nie więcej 29.708 akcji zbywanych jest przez Andrzeja Dwernickiego, nie więcej niż 12.128 akcji zbywanych jest przez Agnieszkę Dwernicką - Piasecką, nie więcej niż 12.321 akcji zbywanych jest przez Roberta Stasika („Akcjonariusze Sprzedający”) oraz (b) publiczną subskrypcją do 3.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D („Akcje Nowej Emisji”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 10.680.000 istniejących akcji Spółki, w tym w tym nie więcej niż 1.701.596 Akcji Sprzedawanych oraz nie mnie niż 8.978.404 pozostałych akcji Spółki, jak również nie więcej niż 3.500.00 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 3.500.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 30 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku aneksów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów i informacji), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.r22.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego – Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl/).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariuszy Sprzedających i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (I) podlegają warunkom opisanym powyżej, (II) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (|||) nie są skierowane do osób definiowanych jako "U.S. PERSON" oraz do osób/podmiotów, które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako "U.S PERSON" zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, (IV) nie są skierowane do osób/podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii czy też obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odpowiednich przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zapoznałem się oraz potwierdzam