Walne Zgromadzenie

Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna [„Spółka”] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku [Dz. U. z 2018 r. poz. 757] zwołuje na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu, 60-829 Poznań, przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro biurowiec Bałtyk.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał

Dokumenty dla akcjonariuszy:

Pobierz pozostałe dokumenty dla akcjonariuszy
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów