Wybrane dane finansowe

W związku z dużą zmiennością w zakresie stóp procentowych oraz kursów walutowych, Spółka w ramach doprecyzowania danych zawartych w nocie nr 20 do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. (obecnie cyber_Folks S.A.) za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r., prezentuje poniżej szczegółowy harmonogram spłat kredytów bankowych oraz symulację płatności odsetkowych z ich tytułu do końca trwania umów kredytowych, uwzględniające rzeczywiste parametry (WIBOR, EURIBOR i kurs EUR/PLN) za Q3 2022, a w kolejnych okresach symulacji przyjęto do symulacji dane aktualne na dzień poprzedzający publikację niniejszych danych (20 października).

Założenia

Q3 22

> Q4 22

WIBOR 3M

6,970%

7,360%

Rzeczywisty za Q3 2022 oraz WIBOR 3M z dnia 19.10.2022 dla kolejnych okresów

EURIBOR 3M

0,000%

1,462%

Rzeczywisty za Q3 2022 oraz EURIBOR 3M z dnia 19.10.2022 dla kolejnych okresów

Kurs EUR/PLN

4,7787

4,7955

Rzeczywisty za Q3 2022 oraz średni kurs NBP z dnia 20.10.2022 r. dla kolejnych okresów

Wartość rat kapitałowych oraz odsetek

Okres

Raty kapitałowe [mln PLN]

w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]*

Odsetki [mln PLN]

w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]*

Razem obsługa zadłużenia [mln PLN]

Q3 22

5,6

0,9

5,4

1,4

11,0

Q4 22

9,1

4,3

5,4

1,4

14,5

2023

41,1

22,2

20,3

5,4

61,4

2024

53,9

22,6

16,9

4,5

70,8

2025

45,2

21,3

13,4

3,6

58,6

2026

112,3

17,8

10,1

2,8

122,4

2027

14,0

14,0

2,2

2,2

16,2

2028

51,4

51,4

1,7

1,7

53,0

*Wartość wyrażona w PLN wg kursów z tabeli z założeniami

Wartość zadłużenia kredytowego

Na koniec okresu

Saldo długu [mln PLN]*

w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]*

Q3 22

326,9

153,6

Q4 22

317,8

149,2

2023

276,7

127,1

2024

222,8

104,4

2025

177,6

83,2

2026

65,3

65,3

2027

51,4

51,4

2028

0,0

0,0

*Saldo wyłącznie z umów kredytowych aktywnych na dzień 20 października 2022r, tj. z wyłączeniem leasingu i nie pomniejszone o środki pieniężne