Raport bieżący 7/2022

Opublikowano: 

May 10, 2022 3:00 PM

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1_ oraz pkt 2_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 zwołuje na dzień 6 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Walne Zgromadzenie”, które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu, 60-829 Poznań, przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro biurowiec Bałtyk.

Załączniki:

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,509056

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,509056