Raport bieżący 7/2021

Opublikowano: 

May 10, 2021 7:41 PM

Temat:

Wnioski Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje że dnia 10 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosków i rekomendacji w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019-31.12.2020.

W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 12 261 011,94 _ dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100_ złotych podzielić w następujący sposób:

a_ kwotę w wysokości 12 053 000,00 _dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,85 PLN _osiemdziesiąt pięć groszy_.

b_ kwotę w wysokości 208 011,94 _dwieście osiem tysięcy jedenaście złotych 94/100_ złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W uchwale Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 czerwca 2021 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2021 r.

Ze względu na fakt, iż na mocy uchwały Zarządu z dnia 25.08.2020 r. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r. _raport bieżący nr 27/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r._, zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 3 970 400 PLN _trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100_ złotych została wypłacona akcjonariuszom w dniu 06.10.2020 r., gdzie kwota zaliczki na poczet dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,28 PLN _dwadzieścia osiem_ groszy, kwota do wypłaty pozostałej części dywidendy wynosić będzie 8 082 600,00 PLN _osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100_ złotych, co oznacza że pozostała kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,57 PLN _pięćdziesiąt siedem_ groszy.

Dywidendą objętych zostanie 14.180.000 akcji Spółki.

W związku z faktem, że H88 S.A. nie wykonuje praw z akcji Spółki dywidenda na te akcje nie zostanie wypłacona.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę i dokonała oceny wniosków Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 12 261 011,94 _ dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100_ złotych, w której pozytywnie zaopiniowała podział zysku netto w następujący sposób:
a_ kwotę w wysokości 12 053 000,00 _dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,85 PLN _osiemdziesiąt pięć groszy_.
b_ kwotę w wysokości 208 011,94 _dwieście osiem tysięcy jedenaście złotych 94/100_ złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez Zarząd.

Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 10 maja 2021 roku zaopiniowała również pozytywnie rekomendację Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy na 14 czerwca 2021 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 21 czerwca 2021 r.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 do 31.12.2021 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,471277