Raport bieżący 6/2022

Opublikowano: 

May 9, 2022 10:41 PM

Temat:

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje, że dnia 09 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki _”ZWZ”_ wniosków i rekomendacji w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w wysokości 20.008.100,95 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 09 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, że w dniu 09 maja 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą zwołania ZWZ i rekomendowania ZWZ uchwalenia skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałą Zarząd zwoła ZWZ, któremu przedstawi projekt uchwały obejmujący upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Propozycja Zarządu Spółki przewiduje przeznaczenie kwoty 14.300.000 złotych na skup do 260.000 akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 54,00 złote za jedną akcję. Skup akcji miałby potrwać od dnia podjęcia uchwały przez ZWZ do dnia 30 czerwca 2022 roku. Skup zostałby przeprowadzony w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Powyższa propozycja Zarządu stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej Spółki ogłoszonej w dniu 09 września 2019 roku. Odstąpienie od polityki dywidendowej wynika z rekomendowania ZWZ przeprowadzenia skupu akcji własnych. W ocenie Zarządu skup akcji własnych uzasadniony jest bieżącą sytuację rynkową i poziomem kursu akcji Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, jak i uchwalenia skupu akcji własnych podejmie ZWZ.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,509017