Raport bieżący 4/2023

Opublikowano: 

May 17, 2023 5:35 PM

Temat:

Wnioski Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd R22 S.A. _Spółka_ informuje, że dnia 17 maja 2023 roku podjął uchwałę w sprawie wniosków Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki oraz rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku Spółki za rok obrotwy 2022 rok oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki.W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki proponuje, aby:a_ cały zysk Spółki za rok obrotowy 2022 roku, w łącznej kwocie 6.699.297,85 złotych przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki,b_ na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczyć dodatkowo kwotę 6.488.102,15 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych,c_ sumę kwot z lit. a_ i b_ w łącznej wysokości 13.187.400 złotych _kwota zysku przeznaczona do podziału_, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,93 złotego.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki, w której to uchwale pozytywnie oceniła wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki.Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,535042