Raport bieżący 4/2022

Opublikowano: 

March 25, 2022 1:02 PM

Temat:

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako „Spółka” informuje o dokonaniu korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r., przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 24 marca 2021 r.

Spółka poniżej przedstawia zakres dokonanej korekty w Sprawozdaniu Zarządu z działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r. _”Sprawozdanie”_:

1. Na stronie 36 omyłkowo podano błędną wartość rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem platformy Profitroom w IV kwartale 2021 r.

Było:

Q4 2021: 50,7 mln zł, +4% r/r
+60% w całym 2021 r.

Powinno być:

Q4 2021: 255,1 mln zł, +408% r/r
+105% w całym 2021 r.
Zmiana odzwierciedlona została na wykresie.

2. W konsekwencji zmianie uległ opis na stronie 37 Sprawozdania.

Było:

IV kwartale, podobnie jak I kwartał, również był okresem w którym występowały ograniczenia społeczno-gospodarcze, co wpłynęło na osiągnięcie podobnych r/r wyników sprzedażowych.

Powinno być:

W IV kwartale, spółka kontynuowała dynamiczny wzrost skali działalności. Spółka osiągnęła roczną dynamikę wzrostu wartości rezerwacji na poziomie 408%, przy czym w IV kwartale 2020 r. występowały większe ograniczenia społeczno-gospodarcze związane z epidemia SARS-CoV-2. Przełożyło się to na 2,5-krotny wzrost przychodów w IV kwartale.

Poprawiona treść Sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Pozostała treść Sprawozdania oraz inne dokumenty wchodzące w skład Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2021 r. pozostały bez zmian.

Załączniki:

Sprawozdaniu Zarządu z działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r.

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,505219