Raport bieżący 27/2020

Opublikowano: 

August 25, 2020 2:43 PM

Temat:

Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w związku z podjęciem uchwały i wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/2020 zgodnie z następującymi parametrami:

kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to: 3 970 400 zł _trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta_ złotych, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

– zaliczką będzie objęte 14.180.000 akcji Spółki,

– kwota zaliczki przypadająca na 1 akcję Spółki wyniesie: 0,28 zł _dwadzieścia osiem groszy_,

– planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 29 września 2020 r.

– planowany dzień wypłaty zaliczki: 6 października 2020 r.

W związku z faktem, że H88 S.A. nie wykonuje praw z akcji Spółki zaliczka na te akcje nie zostanie wypłacona.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,450768