Raport bieżący 23/2023

Opublikowano: 

November 24, 2023 8:15 PM

Temat:

Zawarcie umów lock-up przez Spółkę z wybranymi akcjonariuszami Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. _"Spółka"_, niniejszym informuje, że w związku z dokonaną sprzedażą części akcji Spółki posiadanych przez Fundację Rodzinną Jakuba i Magdaleny Dwernickich oraz przez Fundację Rodzinną Ducha, o której to transakcji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2023, w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowy lock-up z wybranymi akcjonariuszami Spółki, tj. z: _i_ Panem Jakubem Dwernickim, _ii_ Panem Jackiem Duchem, _iii_ Fundacją Rodzinną Jakuba i Magdaleny Dwernickich oraz _iv_ Fundacją Rodzinną Ducha _dalej łącznie jako "Akcjonariusze"_, na mocy których Akcjonariusze zobowiązali się do nierozporządzania posiadanymi przez nich na datę zawarcia tych umów akcjami Spółki _"dalej łącznie jako "Umowy Lock-Up"_.

Zgodnie z postanowieniami Umów Lock-Up, Akcjonariusze zobowiązali się do nierozporządzania, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia tych umów posiadanymi przez nich na datę zawarcia Umów Lock-Up akcjami Spółki, bez uzyskania zgody Spółki. W szczególności Akcjonariusze zobowiązali się, że nie będą rozporządzać posiadanymi akcjami, w tym zbywać tych akcji ani oferować ich zbycia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ww. umowach.

Wyjątki od zakazu rozporządzenia akcjami obejmują standardowe dla tego rodzaju umów postanowienia dotyczące możliwości zbycia akcji Spółki m.in. w wezwaniu do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż akcji Spółki lub w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych lub przez inny podmiot, jeżeli zaproszenie zostanie skierowane na takich samych, rynkowych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,548464