Raport bieżący 23/2021

Opublikowano: 

December 13, 2021 5:54 PM

Temat:

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. za pomocą systemu Portal Rejestrów Sądów powziął wiadomość o rejestracji w dniu 10 grudnia 2021r. zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany statutu Spółki, tj. zmiany następujących zapisów statutu:

§ 14 ust. 3 pkt 3_ Statutu Spółki o treści:
„3_ zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;”
otrzymał następujące nowe brzmienie:
„3_ zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej – jeżeli plany takie lub budżety zostały przygotowane i przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia;”

§ 14 ust. 3 pkt 10_ Statutu Spółki o treści:
„10_ wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł _trzydzieści milionów złotych_ albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% _dwadzieścia procent_ wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”
otrzymał następujące nowe brzmienie:
„10_ wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł _trzydzieści milionów złotych_ albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% _dwadzieścia procent_ wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”

§ 14 ust. 3 pkt 11_ Statutu Spółki o treści:
„11_ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł _trzydzieści milionów złotych_ albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% _dwadzieścia procent_ wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”
otrzymał następujące nowe brzmienie:
„11_ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej niebędącej spółką publiczną, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł _trzydzieści milionów złotych_ albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% _dwadzieścia procent_ wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”

§ 14 ust. 3 pkt 12_ Statutu Spółki o treści:
„12_ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł _trzysta tysięcy złotych_ w jednym roku obrotowym;”otrzymał następujące nowe brzmienie:
„12_ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł _trzysta tysięcy złotych_ w jednym roku obrotowym;”

§ 24 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„1_ Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych budżetów Spółki oraz spółek zależnych, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.”
otrzymał następujące nowe brzmienie:
„1_ Zarząd Spółki uprawniony jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, budżetów Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów lub ich zmian – jeżeli takie dokumenty zostaną sporządzone, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.”

Zmiana statutu Spółki została podjęta na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2021r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2021 r.

W dniu 7 października 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę na posiedzeniu w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego nr 23/2021.

Załączniki:

21_10_06_statut_R22_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_14.09.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,487987