Raport bieżący 20/2022

Opublikowano: 

August 18, 2022 8:42 PM

Temat:

Wygaśnięcie Porozumienia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ niniejszym informuje, że z dniem 18 sierpnia 2022 r. wygasa po okresie 5 lat porozumienie z dnia 18 sierpnia 2017 r. zawarte między akcjonariuszami Spółki tj. Jackiem Duchem, Jakubem Dwernickim, Robertem Dwernickim, Sebastianem Góreckim i Danielem Dwernickim _”Akcjonariusze”_ regulujące zasady ładu korporacyjnego w Spółce, a także prawa i obowiązki Akcjonariuszy w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji w Spółce, zasady obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, a także określające zasady współpracy Akcjonariuszy, w tym w szczególności zasady dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzenia Spółki.

Przed wygaśnięciem porozumienia akcjonariusze pozostający w powyższym porozumieniu posiadali łącznie 8.473.005 akcji Spółki, stanowiących 59,75% kapitału zakładowego. Po wygaśnięciu powżyższego porozumienia nie istnieje podmiot, który dysponuje większością głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,517448