Raport bieżący 2/2023

Opublikowano: 

January 31, 2023 8:38 AM

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako "Spółka" podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 28 marca 2023 roku,

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. - 23 maja 2023 roku,

3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. - 5 września 2023 roku,

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023, tj. za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. - 14 listopada 2023 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,527742