Raport bieżący 18/2021

Opublikowano: 

September 14, 2021 3:20 PM

Temat:

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. „Spółka”, „Emitent” działając na podstawie § 5 pkt 4_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ „Rozporządzenie”, informuje iż w dniu 14 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzyny Nagórko oraz Pani Mileny Olszewskiej – Miszuris,

Jednocześnie Spółka działając na podstawie § 5 pkt 5_ Rozporządzenia, informuje iż w dniu 14 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Pani Katarzyny Zimnickiej – Jankowskiej i Pana Kamila Pałyska na Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną drugą, trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 18 sierpnia 2020 r. i będzie trwała do 18 sierpnia 2023 r. Zarówno Pani Katarzyna Zimnicka – Jankowska jak i Pan Kamil Pałyska spełniają kryteria niezależności i złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia.

Aktualne życiorysy powołanych w dniu 14 września 2021 r. Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pisemne zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi wcześniej przez każdego z wybranych członków Rady Nadzorczej, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Żaden z nowo wybranych członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji wchodzą:

Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Cellary – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Członek niezależny
Magdalena Dwernicka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Kamil Pałyska – Członek niezależny
Katarzyna Zimnicka – Jankowska – Członek niezależny

Załączniki:

Kamil_Palyska_CV

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,481435