Raport bieżący 16/2022

Opublikowano: 

July 26, 2022 6:23 PM

Temat:

Zakończenie skupu akcji własnych Spółki R22 S.A. – podsumowanie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 15/2022 z dnia 04 lipca 2022 r., niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 05 – 22 lipca 2022 r. skupu akcji własnych _”Skup”_.

W związku z realizacją Skupu nabytych zostanie 80.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLR220000018 _”Akcje Własne”_. Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 50,00 zł za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 4.000.000 zł. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 1.600 zł.

Nabywane przez Emitenta Akcje Własne stanowią 0,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych to 28 lipca 2022 r., co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych wskazanego w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych opublikowanym przez Spółkę w dniu 04 lipca 2022 r. _29 lipca 2022 r._. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 12.544.050 akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Skupu, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 99,36%.

Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do ich umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej Akcjami Własnymi.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,516170