Raport bieżący 15/2022

Opublikowano: 

July 4, 2022 10:26 AM

Temat:

Podjęcie przez Zarząd R22 S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że działając na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki _”Uchwała Upoważniająca”_ oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności zmierzających do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, podjął w dniu 01 lipca 2022 roku uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki _”Akcje Własne”, „Uchwała Zarządu”_.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące najistotniejszych zasad realizacji skupu Akcji Własnych określonych w Uchwale Zarządu:
1. Akcje Własne zostaną nabyte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych _”Oferta”_ przez wszystkich akcjonariuszy Spółki _”Zaproszenie”_, które w żadnym przypadku nie będzie stanowić: _i_ publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o Ofercie Publicznej”_, _ii_ ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2. łączna liczba Akcji Własnych, jakie Spółka nabędzie w wyniku ogłoszenia Zaproszenia nie przekroczy 80.000 _osiemdziesiąt tysięcy_;
3. w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w wyniku ogłoszenia Zaproszenia wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia _tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami_ będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych Ofert do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej wskazanej w Zaproszeniu maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w wyniku ogłoszenia Zaproszenia;
4. cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wynosi 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale Upoważniającej;
5. łączna kwota przeznaczona do zapłaty przez Spółkę za nabywane Akcje Własne z uwzględnieniem kosztów ich nabycia nie przekroczy 4.300.000 zł _cztery miliony trzysta tysięcy złotych_;
6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego wynoszącego 4.300.000 zł _cztery miliony trzysta tysięcy złotych_, specjalnie utworzonego w tym celu na podstawie Uchwały Upoważniającej, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
7. Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do ich umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
8. skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:
a_ dzień ogłoszenie Zaproszenia: 04 lipca 2022 r.,
b_ dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 05 lipca 2022 r.,
c_ dzień zakończenia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 22 lipca 2022 r.,
d_ przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 29 lipca 2022 r.;
9. nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte;
10. nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności: zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;
11. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Zaproszenie, w którym określone zostały szczegółowe warunki, terminy i zasady przeprowadzenia transakcji nabywania Akcji Własnych, w szczególności warunki i terminy składania Ofert przez akcjonariuszy, a także zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.

Załączniki:

22_07_04_Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,514793