Raport bieżący 14/2021

Opublikowano: 

August 19, 2021 3:47 PM

Temat:

19

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 16.08.2021 r., na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 3_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_, niniejszym informuje, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku, tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Zarządu Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego przez Zarząd na dzień 14 września 2021 roku, godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Żądanie złożone w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło od Pana Jacka Ducha akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego _”Akcjonariusz”_. Żądanie dotyczy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2021 roku, tj. żądanie dodania do porządku obrad dwóch punktów porządku obrad, tj. pkt 6 o treści „Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki” i pkt 7 o treści „Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz zawiera projekty uchwał w zakresie punktów porządku obrad, których umieszczenia zażądał Akcjonariusz.

W związku ze złożeniem żądania przez Akcjonariusza, Zarząd Spółki wprowadził zmiany do porządku obrad i przedstawia niniejszym nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2021 roku z uwzględnieniem dodanych punktów 6 i 7 objętych żądaniem, z zaznaczeniem iż w związku z dodaniem pkt 6 i 7 dotychczasowy pkt 6 otrzymuje numer 8:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu bieżącego Spółka załącza pełną zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 września 2021 r., na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 sierpnia 2021 r., uwzględniającą wprowadzone zmiany do porządku obrad, pełną zaktualizowaną treść projektów uchwał z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z uwzględnieniem projektu uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.
Spółka informuje, że w tytule raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku znalazła się oczywista omyłka, w miejsce „Zwyczajnego” powinno być „Nadzwyczajnego”, tj. „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.”

Załączniki:

R22_S.A._wzor_pelnomocnictwa_i_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_na_NWZ_zwolane_na_14.09.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479932