Raport bieżący 13/2021

Opublikowano: 

August 16, 2021 3:28 PM

Temat:

Podstawa prawna:

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 14 września 2021 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, XIV piętro (biurowiec Bałtyk).

Załączniki:

R22 – Projekty uchwał na NWZA na 14.09.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479737