Raport bieżący 12/2023

Opublikowano: 

June 26, 2023 11:24 PM

Temat:

Przedłużenie kadencji Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. "Spółka" działając na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ "Rozporządzenie" informuje, iż w dniu 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przed upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej przedłużyło kadencję wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki, powoływanym przez Walne Zgromadzenie, na kolejny trzyletni okres tj. Panu prof. Wojciech Cellary, Panu Jackowi Duch _Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki_, Pani Katarzynie Zimnickiej-Jankowskiej oraz Panu Kamilowy Pałyska. Akcjonariusz Pan Jacek Duch w ramach uprawnień osobistych przewidzianych w § 12 ust.5 pkt 1 Statutu przedłużył kadencję Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Magdaleny Dwernickiej na kolejny trzyletni okres.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej trzeciej kadencji wchodzą:

Jacek Duch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Cellary - Członek niezależny

Magdalena Dwernicka

Katarzynę Zimnicką-Jankowską - Członek niezależny

Kamil Pałyska - Członek niezależny

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden z wybranych członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzech powołanych członków Rady Nadzorczej, tj. Pan prof. Wojciech Cellary, Pani Katarzyna Zimnicka-Jankowska oraz Pan Kamil Pałyska spełniają kryteria niezależności.

Załączniki:

Jacek Duch

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,538900