Raport bieżący 12/2022

Opublikowano: 

June 7, 2022 12:27 AM

Temat:

Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Treść raportu:
Zarząd Spółki R22 S.A. „Spółka” informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 _”Uchwała”_. Zgodnie z podjętą Uchwałą:
a_ kwota w wysokości 10.067.800,00 złotych została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,71 groszy,
b_ kwota w wysokości 9.940.300,95 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
c_ dzień dywidendy ustalono na 11 czerwca 2022 roku,
d_ dzień wypłaty dywidendy ustalono na 17 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,512008