Raport bieżący 11/2023

Opublikowano: 

June 26, 2023 2:30 PM

Temat:

Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki "Uchwała".

Zgodnie z podjętą Uchwałą:

a_ kwota w wysokości 13.156.546,32 złotych _składająca się z zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 w kwocie 6.699.297,85 złotych i kwoty 6.457.248,47 złotych pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki_ została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,93 złotego,

b_ liczba akcji objętych dywidendą 14.146.824,

c_ dzień dywidendy ustalono na 30 sierpnia 2023 roku,

d_ dzień wypłaty dywidendy ustalono na 04 września 2023 roku.

Podstawa prawna:

§19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,538810