Raport bieżący 10/2022

Opublikowano: 

May 31, 2022 10:15 AM

Temat:

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 06 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Pana Jakuba Dwernickiego „Akcjonariusz” działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących punktu 12 _podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021_ i 17 _podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki_ porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 czerwca 2022 roku, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2022. Spółka przekazuje w załączeniu treść zgłoszonych projektów uchwał przez Akcjonariusza.W związku ze zgłoszeniem projektów uchwał przez Akcjonariusza, Spółka dokonuje zmiany projektów uchwał do punktów 12 i 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 10 maja 2022 roku, w ten sposób, że projekty uchwał Spółki zastępuje projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.W związku z powyższym Spółka informuje o dokonaniu aktualizacji formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Do niniejszego raportu bieżącego Spółka załącza zaktualizowaną treść projektów uchwał oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki:

projekty_uchwal_na_ZWZ_R22_S.A._zgloszone_przez_akcjonariusza

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,511111