Raport bieżący 1/2024

Opublikowano: 

January 24, 2024 6:30 PM

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako "Spółka" podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.01.2024 - 31.12.2024:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 26 marca 2024 roku,

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - 20 maja 2024 roku,

3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. - 03 września 2024 roku,

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał, tj. za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. - 13 listopada 2024 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz za II kwartał roku obrotowego 2024.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,552234