Raport bieżący 1/2022

Opublikowano: 

January 31, 2022 7:06 PM

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako „Spółka” podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 24 marca 2022 roku,
2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. – 17 maja 2022 roku,
3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 6 września 2022 roku,
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał, tj. za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. – 16 listopada 2022 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz za II kwartał roku obrotowego 2022.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,501746