Raport bieżący 1/2021

Opublikowano: 

January 29, 2021 7:54 PM

Temat:

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako „Spółka” podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019/ 2020, tj. za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. – 10 marca 2021 roku,
2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. – 25 maja 2021 roku,
3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 31 sierpnia 2021 roku,
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał, tj. za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. – 16 listopada 2021 roku.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za VI kwartał roku obrotowego 2020 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,463835