Raport bieżący 7/2023

Opublikowano: 

May 24, 2023 7:00 PM

Temat:

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy R22 S.A. o zamiarze połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _Spółka Przejmująca_, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych _KSH_, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki Przejmującej o planowanym połączeniu Spółki Przejmującej z jej jednoosobową spółką cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu _60-829_, przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 225.611,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 364261632, NIP 7822622168 _Spółka Przejmowana_.

W dniu 23 maja 2023 roku Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniły oraz podpisały plan połączenia obu spółek, który został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 23 maja 2023 roku na stronie internetowej Spółki https://www.r22.pl/company-pages/plan-polaczenia _Plan Połączenia_.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza _wspólnika_ Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej, oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku przedmiotowego połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi według uproszczonej procedury zgodnie z art. 516 ust. 6 KSH oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia będzie dostępny na wyżej wskazanej stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 23 maja 2023 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, iż stosowne dokumenty określone w art. 505 §1 KSH, z uwzględnieniem art. 516 ust. 5 i 6 KSH tj. uproszczonej procedury połączenia, w szczególności:1. Plan Połączenia z załącznikami,2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i sprawozdaniami biegłego rewidenta,są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem: ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Akcjonariusze Spółki Przejmującej mają prawo żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki Przejmującej odpisów przedmiotowych dokumentów.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 ust. 5 i 6 KSH nie zostały sporządzone dla celów połączenia sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W związku z powyższym, w siedzibie Spółki Przejmującej nie udostępniono do wglądu sprawozdań Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, jak i opinii biegłego dotyczącej Planu Połączenia. W ramach niniejszego połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również w związku z niniejszym połączeniem nie zostaną dokonane żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej, wobec czego nie udostępniono akcjonariuszom do wglądu projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym z dwóch zawiadomień o połączeniu wymaganych przepisami KSH.

Podstawa prawna: art. 504 §1 w związku z art. 402_1_ KSH.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,535671