Informacje o Grupie R22

W skład Grupy R22 wchodzą firmy oferujące:

  • usługi hostingowe i sprzedaż domen realizowane przez Grupę H88 – lidera rynku krajowego pod względem przyrostu sprzedaży domen oraz usług hostingowych, posiadającą ponad 160 tys. obsługiwanych klientów i ponad 240 tys. domen, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, Ogicom.pl, Active24.pl,Linuxpl.com i Futurehost.pl;
  • usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami, realizowane przez Grupę Vercom, która jest liderem na polskim rynku w kategorii platform obejmujących automatyzację wysyłki zarówno e-mail jak i SMS, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: EmailLabs, RedLink, SerwerSms.pl, EmailHeroes, CloudSender, SMSLabs;
  • usługi telekomunikacyjne realizowane przez Grupę Oxylion – krajowego lidera w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B.

Model biznesowy Grupy R22 polega na świadczeniu usług w oparciu o własne rozwiązania i oprogramowanie sprzedawane głównie w modelach abonamentowych oraz SaaS (ang. Software as a Service). W konsekwencji daje to Grupie stabilne i powtarzalne przychody.

W roku obrotowym 2016/17 przychody Grupy R22 wyniosły 74,7mln PLN i były wyższe o 75% w ujęciu rok do roku. Dynamiczny wzrost przychodów to poza wzrostem organicznym, również zasługa akwizycji, które Grupa przeprowadziła w ostatnich latach. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wyniosła 21,8 mln PLN i była wyższa o 43% rok do roku.

Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hostingu i omnichannel communication.

Kolejne przejęcia wzmocnią pozycję rynkową w kraju oraz rozwój za granicą. Grupa ma plany akwizycji firm działających w segmencie hostingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W obszarze zainteresowań Grupy będą wszelkie rozwiązania, które mogłyby uzupełnić ofertę usług i produktów. Zdobyte doświadczenie w obszarze przejęć ogranicza ryzyko niepowodzenia planowanych transakcji oraz zwiększa prawdopodobieństwo ich finalizacji na atrakcyjnych warunkach.

Informacje o Ofercie

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki R22 obejmuje łącznie nie więcej niż 5.201.596 Akcji Oferowanych, w tym nie więcej niż 3.500.000 nowo emitowanych akcji serii D (Akcje Nowej Emisji) i nie więcej niż 1.701.596 akcji serii B (Akcje Sprzedawane) stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania do 15,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, sprzedawanych przez akcjonariuszy Spółki (Akcjonariusze Sprzedający).

Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji Nowej Emisji na poziomie ok. 80 mln PLN. Wysokość wpływów brutto z emisji Akcji Nowej Emisji uzależniona będzie od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych w ramach Oferty oraz Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji. Przy szacowanych przez spółkę kosztach Oferty ponoszonych przez Spółkę na poziomie 5 mln PLN oczekiwane wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji wyniosą ok. 75 mln PLN.

Jeżeli wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Akcjonariusze Sprzedający sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 36,7% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 5.201.596 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele emisji

Środki pozyskane przez Spółkę w ramach Oferty wykorzystane zostaną na realizację przedstawionych poniżej celów (w kolejności od najwyższego priorytetu):

Cel 1 Refinansowanie akwizycji spółek prowadzących działalność hostingową pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl – ok. 35 mln PLN

W dniu 8 listopada Grupa H88 (spółka z Grupy R22) dokonała płatności w kwocie 32 mln PLN tytułem nabycia 100% udziałów w spółce Serveradmin (właściciela marki Linuxpl.com) oraz 2,75 mln PLN tytułem nabycia udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki BRIGHT GROUP (właściciela marki Futurehost.pl). Na sfinansowanie przejęcia tych spółek Grupa H88 wykorzystała 34 mln PLN z kredytu udzielonego przez mBank S.A (Kredyt Pomostowy). W ramach Celu 1 środki pozyskane z emisji Akcji Nowej Emisji wykorzystane zostaną na całkowitą spłatę Kredytu Pomostowego w kwocie 34 mln PLN oraz dokonania płatności w kwocie 700 tys. PLN tytułem drugiej raty ceny nabycia Serveradmin.

Cel 2 Akwizycje podmiotów z branży hostingu oraz omnichannel communication – ok. 33 mln PLN

Korzystając z tendencji konsolidacyjnych występujących na rynku hostingu, Grupa R22 zamierza nabywać podmioty o relatywnie niewielkiej skali działalności (do 80 tys. obsługiwanych użytkowników). Grupa R22 obecnie prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia z czterema podmiotami o takim profilu. W segmencie omnichannel communication, realizowane nabycia dotyczyć będą firm, których produkty i usługi stanowić mogą atrakcyjne uzupełnienie oferty Grupy Vercom. Celem przejęcia mogą być również podmioty, których nabycie w sposób znaczący mogłoby powiększyć bazę klientów Grupy Vercom oraz których rozwiązania mogłyby z powodzeniem zostać wdrożone w formule SaaS, w ramach platform funkcjonujących w Grupie Vercom.

Szacowana kwota przeznaczona na przejęcia w segmencie hosting (bez uwzględnienia przejęć opisanych w ramach Celu 1) w okresie 9-12 miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę środków z emisji Akcji Nowej Emisji, wyniesie ok. 60 mln PLN. Szacowany udział środków z emisji w całości nakładów na ten cel wyniesie ok. 18 mln PLN. Pozostała część sfinansowana zostanie poprzez kredyty inwestycyjne lub inne formy finansowania dłużnego. Środki na akwizycje w segmencie omnichannel communication wyniosą ok. 30 mln PLN i w ok. 50% pochodziły będą z emisji Akcji Nowej Emisji.

Cel 3 Rozwój funkcjonalności w segmencie omnichannel communication oraz rozwój platformy IT w segmencie hosting – ok 7 mln PLN

Grupa R22 planuje rozwój rozwiązań umożliwiających analizę znaczących zbiorów danych na potrzeby zwiększania efektywności kampanii marketingowych realizowanych na zlecenie klientów Grupy Vercom. Nakłady na wdrożenia obejmowały będą w szczególności inwestycję w oprogramowanie, w tym prace programistyczne oraz nakłady promocyjne. Część środków pozyskanych w ofercie zostanie również przeznaczone na inwestycje w rozwój wspólnej platformy IT w segmencie hosting. Ze środków pozyskanych z emisji ok. 5 mln PLN zostanie przeznaczona na rozwój funkcjonalności platform Vercom oraz ok. 2 mln PLN na rozwój platformy w segmencie hosting.

Do pobrania

Komunikaty prasowe dot. oferty
Prezentacja na temat oferty publicznej w wersji dla mediów i inwestorów indywidualnych (w formacie pdf)