[AKTUALNOŚCI]

R22 w ciągu 2 lat chce podwoić skalę biznesu i awansować do mWIG40 – List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów

March 19, 2019

Szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze, Współpracownicy, Klienci i Przyjaciele,

Minął ponad rok od debiutu R22 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to jeden z kroków milowych w rozwoju Grupy R22. Dzięki zaufaniu inwestorów mogliśmy zrealizować kolejne przejęcia i umocnić naszą pozycję na polskim rynku hostingu i domen oraz wielokanałowej komunikacji elektronicznej. Efektem zaangażowania i wspólnej pracy jest, w wymiarze biznesowym, osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, a w otoczeniu giełdowym poszerzanie grona akcjonariuszy oraz awans akcji R22 do indeksu sWIG80.

Ostatnie kilka lat i prawie 15 miesięcy obecności na warszawskiej giełdzie to czas intensywnego rozwoju Grupy. W tym czasie dokonaliśmy kolejnych akwizycji i inwestycji, które poszerzyły nasza ofertę produktową i skokowo powiększyć bazę klientów. Grupa R22 to dziś silna organizacja oferująca kompleksowe usługi wspierające przedsiębiorców w obecności w Internecie oraz w automatyzacji biznesu. Jesteśmy liderem komunikacji mail i SMS oraz jednym z największych podmiotów na rynku hostingu i domen w Polsce.

Mierzymy jednak jeszcze wyżej, w kolejnych miesiącach i kwartałach chcemy kontynuować nasze działania rozwojowe. W ciągu 2 lat chcemy podwoić skalę biznesu i osiągane wyniki finansowe oraz zdobyć pozycję lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej na rynku hostingu i domen.

Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, wspomnieć należy na pewno zakup Linuxpl.com oraz Kei.pl. Transakcje o wartości odpowiednio 32,7 mln zł i 22,0 mln zł istotnie wzmocniły pozycję Grupy na lokalnym rynku hostingu i pozwoliły znaleźć się w trójce największych podmiotów w kraju. Akwizycje są wpisane w DNA R22, a ich istotą jest nie tylko wzrost przychodów i bazy klientów, ale również pozyskanie kompetentnych i doświadczonych osób, które teraz wspólnie budują Grupę R22. Wielokrotnie podkreślałem, że z szacunkiem podchodzimy do realizowanych przejęć oraz ludzi dołączających do Grupy. Nie narzucamy siłą swojego stylu działania i metodologii, tylko staramy się wypracować wspólne najlepsze rozwiązania. Przeprowadzając akwizycje czerpiemy z najlepszych wzorców zarówno w obszarze budowania oferty, optymalizacji kosztów, jak i, a może przede wszystkim, w zakresie obsługi klientów, jakości usług. Do tej pory odnosiliśmy sukcesy na tym polu i wierzę, że kontynuacja takiego zdroworozsądkowego, etycznego podejścia do akwizycji sprawi, że każda kolejna będzie udana i dostarczy możliwie najwięcej korzyści dla dołączających do nas zespołów oraz całej Grupy.

W ostatnim roku nasze działania koncentrowaliśmy na integracji operacyjnej przejętych marek hostingowych, optymalizacji funkcjonowania zespołów oraz oferty produktowej. Dzięki tym działaniom wypracowaliśmy synergie operacyjne i kosztowe, zwiększyliśmy potencjał przychodowy oraz wdrożyliśmy najlepsze praktyki, które pozwalają nam działać sprawniej i w lepszy sposób odpowiadać na potrzeby Klientów.

Patrzymy jednak szerzej i chcemy budować silną pozycję R22 na arenie międzynarodowej. Dlatego w 2018 roku rozpoczęliśmy ekspansję zagraniczną, zdobywając pozycję lidera na rumuńskim rynku hostingu i domen, a obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji kolejnych przejęć – zarówno w Rumunii, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Mamy bogate doświadczenie i kompetencje, dzięki skonsolidowaniu polskiego rynku hostingu i domen – dlatego chcemy je wykorzystać, powtarzając scenariusz konsolidacji w kolejnych krajach regionu. Ten strategiczny ruch wyjścia poza granice Polski, pozwoli nam kontynuować dynamikę wzrostu, stać się regionalnym liderem i największą polską spółką hostingową.

Na przełomie września i października, przy finansowym wsparciu Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządzanego przez PFR TFI, przeprowadziliśmy transakcje nabycia trzech rumuńskich spółek hostingowych. Spółki działające pod markami mxHost, xServers i GazduireWeb obsługują łącznie 30 tys. klientów i generują około 3 mln euro przychodów, co oznacza że zdobyliśmy około 15 procent udziału w rynku i pozycję lidera. Obecnie pracujemy nad integracją przejętych firm, optymalizacją oferty i zwiększeniem potencjału przychodowego. Rynek rumuński przypomina polski sprzed pięciu lat, dlatego wierzymy, że wykorzystanie wiedzy i doświadczeń pozwoli na dynamiczny rozwój i dalsze umacnianie pozycji konkurencyjnej. Pomimo krótkiego czasu od rozpoczęcia działalności w Rumunii, już osiągnęliśmy pierwsze sukcesy i śmiało możemy powiedzieć, że pierwszy krok w ekspansji zagranicznej R22 jest sukcesem.

W ostatnich dniach komunikowaliśmy nasz kolejny sukces w tym obszarze – wykup mniejszościowego akcjonariusza H88 i odzyskanie pełnej kontroli nad segmentem. W transakcji o wartości 13,6 mln euro (58,6 mln zł) kupujemy 28,5 proc. akcji H88 od funduszu 3TS Capital Partners. To najlepsza inwestycja jaką możemy sobie wyobrazić, przy atrakcyjnej wycenie nabywamy udziały w najdynamiczniej rozwijającym się podmiocie na polskim rynku hostingu. Podmiocie, który dodatkowo doskonale znamy i dokładnie wiemy jaki ma potencjał do wzrostu. Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z 3TS, umożliwiła ona przeprowadzenie efektywnego procesu konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen, który był również finansowany długiem bankowym oraz środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji przed debiutem na GPW. Okres ostatnich trzech lat to owocny czas dla obu stron inwestycji, względem 2015 roku segment hostingu wzrósł ponad 8-krotnie.

Segment hostingu to w ostatnich kwartałach najdynamiczniej rosnący obszar R22. Wokół niego budujemy kompleksową ofertę w zakresie wspierania obecności firm w Internecie oraz automatyzacji ich biznesu, w szczególności komunikacji i sprzedaży. Segment omnichannel communication zapewnia wszystkie niezbędne usługi i narzędzia w zakresie wielokanałowej komunikacji z klientami, zarządzania nimi i ich integracji.

W październiku dokonaliśmy bardzo ważnej inwestycji w zakresie rozwoju produktowego i międzynarodowej działalności Grupy R22. Mowa oczywiście o User.com, który działa w najdynamiczniej rosnącym segmencie rozwiązań klasy MarTech. Inwestycja ta istotnie wzmocniła nasze portfolio narzędzi oraz kompetencje w obszarze automatyzacji marketingu i komunikacji. Dzięki niej pozyskaliśmy kompetentny zespół oraz gotowe narzędzie marketing automation. Transakcja o wartości 10 mln zł jest korzystna dla obu stron, nam jako inwestorowi pozwala przede wszystkim oszczędzić około dwa lata prac rozwojowych. Od razu uzyskujemy gotowe narzędzie posiadające kilkuset lojalnych klientów oraz nowe rynki zbytu na oferowane rozwiązania w zakresie komunikacji e-mail i SMS. Zespół User.com zyskał finansowanie na dalszy rozwój oraz know-how w zakresie komercjalizacji narzędzi technologicznych i budowania skali biznesu. Mamy wspólny cel, którym jest dynamiczny wzrost bazy klientów, a w konsekwencji wyników finansowych, który realizujemy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, skąd już teraz pochodzi większość klientów User.com.

Ważnym wzmocnieniem produktowym i technologicznym jest również Appchance, który odpowiada za gros naszych kompetencji w obszarze mobile. Poznański software house świadczy usługi dla klientów z całego świata, przede wszystkim w zakresie aplikacji mobilnych i platform sprzedażowych oraz przygotowuje nowe rozwiązania wykorzystujące powiadomienia push oraz boty.

Równolegle do wspomnianych powyżej akwizycji, podejmujemy działania w zakresie organicznego wzrostu. Dzięki rozbudowie bazy klientów, odpowiednim przygotowaniu oferty oraz sprzedaży usług dodatkowych możemy pochwalić się rosnącymi przychodami i wynikami finansowymi. Naszą strategią jest umiejętne łączenie i wykorzystywanie wewnętrznych i zewnętrznych szans na rozwój i wzrost. Jak pokazują dane finansowe i operacyjne, z pełną stanowczością mogę powiedzieć, że to nam się udaje. W ciągu ostatnich dwóch lat 3‑krotnie zwiększyliśmy osiągane przychody, a znormalizowany o koszty jednorazowe zysk EBITDA wzrósł ponad 2-krotnie. W samym II kwartale 2018/2019 roku finansowego osiągnęliśmy 37,3 mln zł przychodów i 9,0 mln zł skorygowanej EBITDA. Wyniki za ostatni kwartał obejmują konsolidację spółek rumuńskich, przez co najlepiej pokazują perspektywę wyników Grupy w kolejnych kwartałach. Co ważne dla naszych Akcjonariuszy, na przestrzeni ostatniego roku zwiększyliśmy udział R22 w segmencie hostingu oraz omnichannel communication, dzięki temu zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w I półroczu o 57 proc. i wyniósł 4,9 mln zł, w porównaniu do 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 35 proc.). Wartość ta będzie jeszcze rosła w kolejnych okresach, w konsekwencji wspomnianej wyżej transakcji wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Co warto zaznaczyć, mniejszościowe udziały w segmencie omnichannel należą do managerów zarządzających tym obszarem, dzięki czemu są bezpośrednio umotywowani do pracy nad dalszym wzrostem przychodów i rentowności. Specyfika naszego biznesu, w szczególności usług hostingowych, sprawia że mamy wysoką zdolność generowania gotówki. W samym II kwartale wypracowaliśmy 9,2 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Kwota ta pomniejszona o inwestycje w aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz płatności związane z leasingiem i zadłużeniem odsetkowym daje 2,6 mln zł kwartalnej nadwyżki gotówki. Umożliwia to nam spełnienie obietnicy wypłaty dywidendy począwszy od zysku za rok obrotowy 2018/2019, a nawet szybszego podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, czego efektem jest propozycja Zarządu przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zgodnie z nią R22 na skup do 350 tys. akcji może przeznaczyć do 5 mln zł, a maksymalna cena nabywanej akcji wyniesie 25 zł za jedną akcję.

Osiągamy sukcesy również na rynku kapitałowym, czego efektem jest obecność w akcjonariacie kilku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, w tym m.in. norweskiego funduszu emerytalnego, który na koniec 2018 r. posiadał około 4,8 proc. akcji naszej spółki (wzrost w ciągu roku o ponad 2,5 p.p.), współpraca z PFR TFI w zakresie finansowania ekspansji zagranicznej oraz awans do indeksu sWIG80. Akcje R22 weszły do indeksu sWIG80 po sesji 15 marca 2019 roku, w wyniku rocznej rewizji najważniejszych giełdowych indeksów warszawskiego parkietu. Jesteśmy 62 największą spółką w tym indeksie z udziałem 0,51 proc. Wejście do indeksu to większy prestiż, a jednocześnie dowód rosnącej roli naszej spółki na GPW. Wierzymy, że dzięki temu kolejne grupy inwestorów, w tym profesjonalnych funduszy, zainteresują się bliższym poznaniem naszej Grupy. Jesteśmy średniej wielkości spółką, z dużymi aspiracjami i możliwościami rozwoju, dlatego jestem przekonany, że awans do sWIG80 to tylko pierwszy krok w naszej obecności w najważniejszych indeksach GPW. Naszym celem jest awans do mWIG40 w ciągu 2 lat.

Awans do indeksu sWIG80 był przyczynkiem do napisania tego listu, w którym chciałem podsumować nasze wspólne osiągnięcia i sukcesy na przestrzeni ostatnich kilku lat, a w szczególności okresu dynamicznego rozwoju po wejściu na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Jednak przede wszystkim patrzymy w przyszłość, w oparciu o usługi hostingowe i kompleksowe portfolio narzędzi automatyzujących komunikację, marketing i sprzedaż budujemy lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że osiągniemy ten cel do końca 2021 roku. Jednocześnie chciałbym, aby w ciągu dwóch lat biznes operacyjny i wyniki R22 zwiększyły się co najmniej 2-krotnie. To bardzo ambitny cel, ale patrząc na nasz dotychczasowy rozwój, zdecydowanie jest w naszym zasięgu.

Dziękuję Wam za wspólną pracę na sukces R22, zaangażowanie i zaufanie jakim nas obdarzyliście. To dzięki wspólnej pracy Grupa R22 rozwija się dynamicznie i jest gotowa na dalsze sukcesy, czego życzę Państwu i sobie.

Z poważaniem,

Jakub Dwernicki

Prezes R22