[AKTUALNOŚCI]

Ambitne plany Grupy R22 wobec cyber_Folks: program motywacyjny i podwojenie zysku EBITDA do kwoty 100 mln zł w 2026 roku

February 9, 2023

Kluczowi pracownicy cyber_Folks,spółki zależnej Grupy R22, zostaną objęci programem motywacyjnym. ESOP(Employee Stock Option Plan) podzielony jest na część lojalnościową (rozliczanąwedług stażu pracy) oraz motywacyjną (uzależnioną od realizacji celówekonomicznych oraz indywidualnych). Założenia co do celów ekonomicznychobejmują m.in. konsekwentny wzrost wyników cyber_Folks, w tym osiągnięcia 100 mlnzł EBITDA w 2026 r. W programie objętych zostanie maksymalnie 250 tys. akcjicyber_Folks stanowiące 1,11% kapitału zakładowego tej spółki.  

Program akcjipracowniczych został podzielony na program lojalnościowy skierowany doszerokiego grona pracowników cyber_Folks oraz program motywacyjny dlakluczowych pracowników firmy. Łącznie obejmie on prawie 100 osób.

Do uczestnictwa uprawnionesą osoby, których staż pracy w tej spółce, w chwili przyznawania rocznej premiiESOP, wyniesie co najmniej 3 lata.

- Celem programulojalnościowego jest docenienie najbardziej doświadczonej kadry pracowników.Jesteśmy świadomi, że w dużej mierze to właśnie im zawdzięczamy dynamicznywzrost firmy w ostatnich latach, co potwierdzają osiągane przez segmenthostingu wyniki finansowe. Od teraz pracownicy cyber_Folks staną sięwspółwłaścicielami firmy. Wierzymy, że taka inicjatywa jeszcze bardziejzwiększy motywację oraz efektywność kadry, co zaprocentuje w przyszłości – komentuje Jakub Dwernicki, prezes zarząduR22.

Druga część programumotywacyjnego przeznaczona jest dla kluczowych managerów, a przyznanie akcjizależne będzie od wypełnienia celów ekonomicznych oraz indywidualnych.Ekonomiczny cel spółki zakłada konsekwentny wzrost EBITDA i osiągnieciekonkretnych poziomów tego wyniku w poszczególnych latach.

Jednym z założeń codo celów ekonomicznych programu motywacyjnego jest m.in. osiągnięcie w 2026 r.100 mln zł EBITDA skorygowanej o program motywacyjny oraz zdarzeniajednorazowe. EBITDA cyber_Folks wzrosła w trzecim kwartale 2022 roku o 21% wstosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Program motywacyjny zakładautrzymanie tempa wzrostu, które jest znacząco wyższe od prognoz rynkowych dlasegmentu hostingu.

Maksymalna pulapodstawowa dla kluczowych managerów cyber_Folks została określona na poziomie140 tys. uprawnień.

- Cel jaki sobiepostawiliśmy jest ambitny, ale biorąc pod uwagę nasze plany rozwoju idotychczasowe tempo wzrostu segmentu, absolutnie osiągalny.  Baza klientów cyber_Folks oraz średniprzychód na użytkownika stale się powiększają, co potwierdzają nasze wynikihistoryczne. W perspektywie lat mówimy również o możliwości dosprzedażykolejnych usług, szczególnie w sektorze e-commerce, który rozwija się niezwykledynamicznie – dodajeJakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Cały program obejmuje przyznaniemaksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiących 1,11% kapitału zakładowego,w tym 68 tys. akcji przewidziano do puli rezerwowej.

- Widzimy w segmencie hostingu bardzo dużeperspektywy wzrostu, stąd ambitne założenia programu motywacyjnego. Mamywszelkie przesłanki, aby uważać, że postawione cele zostaną spełnione. Jużdawno wyszliśmy z wąskich ram firmy dostarczającej tylko domeny oraz hosting.Mamy szerokie portfolio produktów do upsellu oraz cross sellu wśród Grupy, cowyróżnia nas na tle zarówno lokalnej jak i globalnej konkurencji. Podwojeniewyniku EBITDA za trzy lata pokazuje, jak duży potencjał widzimy w tej częścinaszej działalności –komentuje Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

 

Cele ekonomiczne w programie motywacyjnym na poszczególne lata: 


EBITDA :

2023 : 57 mln PLN

2024 : 70 mln PLN

2025 : 85 mln PLN

2026 : 100 mln PLN

2027 : 115 mln PLN

   

- Patrząc na obecną wycenę składników GrupyR22, w szczególności na ile wyceniany jest sam pakiet jaki posiadamy w Vercomieoraz jak duży potencjał ma przed sobą cyber_Folks, widać wyraźnie jakniedowartościowany jest obecny kurs R22 – mówi Robert Stasik.

 

Segment hostingu stale rośnie. Za 9miesięcy ubiegłego roku cyber_Folks wygenerował przychody ze sprzedaży wwysokości prawie 91 mln zł, co stanowiło 21,8% wzrost rdr., EBITDA osiągnęławartość ponad 36 mln zł (+20,8% rdr). Ponadprzeciętna poprawa wynikówspowodowana był m.in. wzrostem marżowości oraz przychodu na użytkownika.cyber_Folks obecnie koncentruje się na pozyskiwaniu nowych klientów, w szczególnościz segmentu e-commerce. Grupa posiada około 220 tys. klientów hostingowych i 390tys. domen.